Stypendia i inne koszty kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.78.348

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1991 r.
w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266) zarządza się, co następuje:
1.
Słuchacze w czasie kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zwanej dalej "Szkołą", otrzymują stypendium.
2. 1
Stypendium nie przysługuje za dni nie usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w poszczególnych dniach.
3. 2
Stypendium nie przysługuje za dni usprawiedliwionej, z innych przyczyn niż zdrowotne, nieobecności słuchacza na zajęciach, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w miesiącu.
4. 3
Proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, o którym mowa w ust. 2 i 3, ulega zmniejszeniu stypendium należne za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiły dni nieobecności, o 1/10 część wypłaconego stypendium za każdy dzień nieobecności.
1.
Stypendium słuchacza jest równe trzykrotnej kwocie najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
2. 4
W razie zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia, stypendium w kwocie ustalonej w myśl ust. 1 przysługuje od dnia wejścia w życia tej zmiany.
3.
Kwotę stypendium ustaloną w myśl ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesięciu groszy.

.1 W okresie odbywania staży zagranicznych dłuższych niż miesiąc słuchaczowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, stypendium w wysokości jednej czwartej części kwoty ustalonej w myśl § 2, proporcjonalnie do okresu pobytu na stażu zagranicznym.

2.
Słuchaczowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu na utrzymaniu członków rodziny kwotę stypendium określoną w ust. 1 zwiększa się 0 50 % na każdą osobę będącą na utrzymaniu słuchacza, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty stypendium ustalonej w myśl § 2.
3.
Za członków rodziny, o których mowa w ust. 2, uważa się:
1)
małżonka,
2)
dzieci:
a)
własne, przysposobione i pasierbów,
b)
rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
c)
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do czasu ukończenia przez nie 18 lat życia, a jeżeli kształcą się w szkołach - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, gdy zaś osoba podopieczna słuchaczowi kończy 25 lat życia w ostatnim roku nauki w szkole wyższej - do końca danego roku nauki oraz bez względu na wiek, jeżeli jest inwalidą,
3)
rodziców słuchacza lub rodziców współmałżonka oraz innych wstępnych, jeżeli pozostają ze słuchaczem we wspólnym gospodarstwie domowym.
4.
Nie uważa się za pozostających na utrzymaniu słuchacza członków rodziny posiadających samodzielne źródło dochodu przekraczające najniższe wynagrodzenie pracowników, określone na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
5.
Za członków rodziny w rozumieniu ust. 2 uważa się również osoby, na których rzecz słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.
Słuchaczowi wypłaca stypendium co miesiąc Szkoła w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
Do kosztów kształcenia słuchacza oprócz stypendium zalicza się także inne koszty Szkoły poniesione na działalność dydaktyczną oraz na utrzymanie Szkoły.
Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września każdego roku przedstawia Ministrowi-Szefowi Urzędu Rady Ministrów zestawienie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w § 4, oraz kwot wypłaconych przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz.
1. 8
Koszt kształcenia słuchacza w roku kształcenia stanowi iloraz kosztów określonych w § 5 i średniej liczby słuchaczy w roku kształcenia, pomniejszony o kwoty wpłacone przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz.
2. 9
Koszty remontu i wyposażenia zalicza się do kosztu kształcenia przez okres pięciu lat - w wysokości jednej piątej ich części rocznie.
3.
Koszt kształcenia słuchacza, ustalony zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, dla danego roku kształcenia podlega przeliczaniu przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w miesiącu, w którym wydano decyzję o zwrocie kosztów kształcenia.
1.
Wypłacone słuchaczowi stypendium podlega zwrotowi przez niego w całości w przypadku skreślenia go z listy słuchaczy w okresie pierwszych czterech miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia słuchacza.
2.
Decyzje o zwrocie kwot wypłaconego stypendium podejmuje Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów w oparciu o informacje dyrektora Szkoły o przyczynie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy.
1.
Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w całości w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w drugim roku kształcenia z przyczyn innych niż określone w § 9 albo
2)
niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
2.
Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w części w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza pierwszego roku z listy słuchaczy po upływie pierwszych czterech miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż określone w § 9 - w wysokości połowy kosztów kształcenia ustalonych dla tego roku kształcenia,
2)
rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji, o której mowa w art. 7 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2 - w części proporcjonalnej do liczby dni nie przepracowanych w tych urzędach.
Koszty kształcenia nie podlegają zwrotowi przez słuchacza albo absolwenta w przypadkach:
1)
skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z przyczyn zdrowotnych lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko,
2)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez absolwenta z przyczyn zdrowotnych,
3)
niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji za zgodą Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów.
1.
Decyzję o zwrocie przez słuchacza albo absolwenta kosztów kształcenia podejmuje Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów w oparciu o informacje odpowiednio dyrektora Szkoły dotyczące długości okresu kształcenia i przyczynie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy oraz kierownika urzędu, w którym przed rozwiązaniem stosunku pracy był zatrudniony absolwent, dotyczące długości okresu zatrudnienia w urzędach administracji.
2.
W przypadku niepodjęcia pracy w urzędzie administracji przez absolwenta, informacje o tym przedstawia Ministrowi-Szefowi Urzędu Rady Ministrów ten urząd.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach słuchaczowi lub absolwentowi może być umorzona w całości lub w części należność z tytułu zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora Szkoły o słuchaczu lub kierownika urzędu, w którym był zatrudniony absolwent przed rozwiązaniem stosunku pracy - o absolwencie.
Dyrektor Szkoły corocznie podaje do wiadomości słuchaczy koszt kształcenia w poprzednim roku kształcenia, ustalony w trybie przepisów § 6.
1.
Słuchacz lub absolwent zwraca Szkole należności objęte decyzją Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, o ile decyzja ta nie stanowi inaczej.
2.
Dochodzenie nie uiszczonych należności, o których mowa w ust. 1, odbywa się w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Liczbę słuchaczy, o której mowa w § 6 ust. 1 pierwszego roku kształcenia 1991/1992 przyjmuje się w podwójnej wysokości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1991 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1991 r. (Dz.U.91.110.479) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1991 r.
2 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1991 r. (Dz.U.91.110.479) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1991 r.
3 § 1 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1991 r. (Dz.U.91.110.479) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.

4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. zmieniającego nin. rozporządzenie (Dz.U.92.68.345) z dniem 10 września 1992 r.
5 § 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.
8 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 września 1992 r. (Dz.U.92.68.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1992 r.