Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje, wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów ustanawianych dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych w ramach działalności określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwanych dalej "stypendiami".
§  2.  Ustala się następujące rodzaje stypendiów:
1) stypendia finansowe na badania naukowe;
2) stypendia finansowe na działania edukacyjne;
3) stypendia finansowe na działania kulturalne.
§  3.  Wysokość stypendium nie może być wyższa od trzydziestosześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435).
§  4. 
1.  Stypendium jest przyznawane w trybie konkursu ogłaszanego co najmniej raz w roku przez Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwanego dalej "Instytutem".
2.  Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu oraz na jego stronie internetowej, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem zamknięcia naboru wniosków w konkursie wskazanym w ogłoszeniu.
3.  Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:
1) przedmiocie konkursu;
2) celach i rodzajach zadań realizowanych w ramach stypendiów;
3) terminie składania wniosków;
4) terminie rozstrzygnięcia konkursu;
5) dokumentach dołączanych do wniosku.
4.  Wnioskodawca może złożyć w ogłoszonym konkursie jeden wniosek o stypendium.
§  5. 
1.  Wniosek o stypendium składany do Dyrektora Instytutu w formie pisemnej lub elektronicznej zawiera:
1) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
2) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca je posiada;
3) informacje o dotychczasowym dorobku lub dokonaniach wnioskodawcy;
4) szczegółową koncepcję przedsięwzięcia stypendialnego.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające informacje objęte wnioskiem, w tym spełnienie wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie zadania, określonego w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1, formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy oraz oryginały co najmniej dwóch rekomendacji przekazanych przez instytucje naukowe, badawcze, kulturalne (krajowe lub zagraniczne) lub osoby prywatne.
§  6. 
1.  Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu składająca się z pracowników Instytutu oraz osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu, na które są przyznawane stypendia.
2.  Komisja liczy od 3 do 7 członków.
3.  Komisja opiniuje wniosek w terminie 30 dni od ostatniego dnia naboru wniosków.
4.  Komisja ocenia wnioski w poszczególnych obszarach wiedzy, uwzględniając następujące kryteria:
1) w przypadku stypendiów na badania naukowe:
a) znaczenie projektu dla tworzenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wyznaczonym przez ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego,
b) naukowy charakter projektu,
c) oryginalność i innowacyjność oraz wykorzystanie materiałów źródłowych w realizacji projektu,
d) doświadczenie kandydata w realizacji projektów naukowych z zakresu badań podstawowych,
e) dorobek naukowy, obejmujący publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w konferencjach, stypendia, nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;
2) w przypadku stypendiów na działania edukacyjne:
a) znaczenie projektu dla upowszechniania wiedzy w zakresie wyznaczonym przez ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego,
b) wartość edukacyjną lub społeczną projektu wynikającą z działań aktywizujących odbiorców (w szczególności wpływ projektu na rozwój świadomości odbiorców, kreatywność lub krytyczne myślenie),
c) oryginalność, interdyscyplinarność oraz wykorzystanie materiałów źródłowych w realizacji projektu,
d) profesjonalizm i doświadczenie kandydata w realizacji projektów edukacyjnych,
e) inne osiągnięcia kandydata, w tym stypendia, nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;
3) w przypadku stypendiów na działania kulturalne:
a) znaczenie projektu dla upamiętnienia i upowszechnienia wiedzy w zakresie wyznaczonym przez ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego,
b) wartość kulturotwórczą projektu,
c) oryginalność oraz wykorzystanie materiałów źródłowych w realizacji projektu,
d) profesjonalizm i doświadczenie kandydata w realizacji projektów kulturalnych,
e) osiągnięcia kandydata na polu własnej twórczości kulturalnej, w tym stypendia, nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.
5.  Komisja przedstawia Dyrektorowi Instytutu listę wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium ze wskazaniem propozycji jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który proponuje się przyznanie stypendium. Propozycja komisji nie jest wiążąca dla Dyrektora Instytutu.
6.  Członkowie komisji będący pracownikami Instytutu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu członkostwa w komisji.
§  7. 
1.  Dyrektor Instytutu przyznaje wnioskodawcy wybranemu w konkursie stypendium, określając jego wysokość i okres, na jaki zostaje przyznane.
2.  Stypendium może być przyznane na okres 6 miesięcy, roku lub na okres realizacji przedsięwzięcia, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
3.  Osobę, której przyznano stypendium, zwaną dalej "stypendystą", powiadamia się o przyznaniu stypendium w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przyznania stypendium.
4.  Informacja o przyznanych stypendiach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu oraz na jego stronie internetowej i zawiera:
1) imię i nazwisko stypendysty;
2) rodzaj stypendium;
3) przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium;
4) wysokość stypendium i okres, na jaki zostało przyznane.
5.  Informacja, o której mowa w ust. 4, jest dostępna przez okres 3 lat od dnia jej opublikowania.
§  8. 
1.  Dyrektor Instytutu zawiera ze stypendystą umowę stypendialną, zwaną dalej "umową".
2.  Umowa określa:
1) przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium, zakres realizowanych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane efekty przedsięwzięcia oraz sposób ich upowszechnienia;
2) wysokość stypendium oraz termin wypłaty i sposób płatności;
3) obowiązki stypendysty i Dyrektora Instytutu;
4) tryb kontroli wykonania umowy;
5) termin i sposób rozliczenia stypendium;
6) zasady zwrotu stypendium w przypadku pozbawienia stypendium.
3.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy lub rozliczenie stypendium Dyrektor Instytutu może, na uzasadniony wniosek stypendysty, wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane stypendium, lub terminu rozliczenia stypendium. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Instytutu sporządza się aneks do umowy.
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych zdarzeniami losowymi Dyrektor Instytutu może odstąpić od żądania zwrotu stypendium.
§  9.  Dyrektor Instytutu pozbawia stypendystę stypendium, jeżeli stypendysta:
1) nie realizuje zadania, na które zostało przyznane stypendium, lub
2) nie wykonuje obowiązków określonych w umowie, lub
3) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli wykonania umowy, lub
4) nie realizuje zadania, na które zostało przyznane stypendium, w terminach wskazanych w harmonogramie wykonania zadania, lub
5) zrezygnował ze stypendium.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).