Stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 28 lutego 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 9 i 13 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendiach oraz o innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 207) zarządzam, co następuje:
Ustanawia się bezzwrotne stypendia dla niezamożnych studentów szkół wyższych, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów wstąpić do służby w Ministerstwie Administracji Publicznej bądź we władzach Ministerstwu Administracji Publicznej podległych.
Ilość stypendiów przy poszczególnych szkołach wyższych oraz wysokość stypendiów dla jednego studenta określa na każdy rok szkolny Minister Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministrem Oświaty.
1.
Stypendia będą wypłacane z sum wnoszonych corocznie do budżetu Ministerstwa Administracji Publicznej.
2.
Stypendia płatne są w ratach miesięcznych z góry.
Stypendium przyznaje Minister Administracji Publicznej po zasięgnięciu opinii władz właściwej uczelni, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych oraz delegata Ministra Oświaty do spraw młodzieży akademickiej.
1.
Stypendia będą przyznawane studentom, którzy mają ukończony pierwszy rok studiów.
2.
Stypendia będą przyznawane na okres odpowiadający normalnemu czasowi studiów w danej dziedzinie w szkole wyższej.
1.
Stypendium przyznaje się na okres jednego roku szkolnego lub na okres pozostały do końca roku szkolnego.
2.
Z początkiem każdego następnego roku szkolnego stypendysta może ubiegać się o przedłużenie prawa pobierania stypendium na rok bieżący.
3.
O przyznaniu stypendium i o przedłużeniu prawa do pobierania stypendium Minister Administracji Publicznej zawiadamia władze właściwej uczelni.
W okresie pobierania stypendiów z funduszów Ministerstwa Administracji Publicznej stypendysta nie może pobierać innego stypendium.
1.
Podania o przyznanie stypendium ubiegający się powinni składać do Ministerstwa Administracji Publicznej za pośrednictwem zakładów naukowych, do których uczęszczają.
2.
Do podań ubiegający się o stypendium winni dołączyć:
a)
poświadczenie obywatelstwa polskiego,
b)
metrykę urodzenia,
c)
zaświadczenie zakładu naukowego, stwierdzające odbyte studia i dotychczasowe postępy w nauce,
d)
życiorys,
e)
zaświadczenie powiatowej władzy administracji ogólnej o stanie majątkowym i świadectwo moralności,
f)
opinię Komisji Kwalifikacyjnej przy Bratniej Pomocy bądź opinię organizacji akademickiej, społecznej lub politycznej, której kandydat jest członkiem lub z którą współpracuje.
3.
Przed przyznaniem stypendium ubiegający się o nie będą poddani badaniu przez lekarza urzędowego celem stwierdzenia fizycznego uzdolnienia do służby państwowej.
1.
W okresie korzystania ze stypendium stypendyści obowiązani są do odbycia w czasie ferii letnich corocznie praktyki w Ministerstwie Administracji Publicznej lub jednym z podległych mu urzędów. Miejsce praktyki i czas trwania wyznacza Ministerstwo Administracji Publicznej.
2.
Od odbycia praktyki wakacyjnej wolni są stypendyści przygotowujący się do egzaminów końcowych.
3.
Za czas odbywania praktyki wakacyjnej stypendyści będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Ministra Administracji Publicznej.
1.
Osoby pełnoletnie, którym przyznane będą stypendia, podpisują oświadczenie o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.
Jeżeli stypendysta nie jest pełnoletni, wówczas oświadczenie powyższe podpisują rodzice, opiekun lub osoba, która przyjmie na siebie odpowiedzialność materialną za zwrot stypendium, a którą Ministerstwo Administracji Publicznej uzna w tym względzie za odpowiedzialną.
3.
W razie odmowy podpisania oświadczenia po dojściu do pełnoletności stypendysta traci prawo do dalszego pobierania stypendium, a cała wypłacona mu do tego czasu kwota stypendialna podlega zwrotowi przez osobę, która podpisała zobowiązanie.
4.
Wzory zobowiązań przewidzianych w ust. 1 i 2 ustala Minister Administracji Publicznej.
Zawieszenie wypłaty stypendium na pewien okres czasu następuje w razie usprawiedliwionej przerwy w nauce, przy czym, jeżeli stypendysta po upływie tego okresu nie wznowi studiów, traci prawo do dalszego pobierania stypendium ze skutkami przewidzianymi w § 12 ust. 2.
1.
Ministerstwo Administracji Publicznej może cofnąć stypendium w razie:
a)
niedostatecznych postępów w nauce,
b)
przerwania studiów,
c)
wydalenia z zakładu naukowego,
d)
uchylenia się od odbywania praktyki wakacyjnej lub niedostatecznych jej wyników,
e)
utraty obywatelstwa polskiego,
f)
utraty uzdolnienia fizycznego do pełnienia służby,
g)
stwierdzenia, że stypendysta korzysta z innego stypendium.
2.
We wszystkich przypadkach, wymienionych w ust. 1, stypendysta lub osoba, która podpisała za niego zobowiązanie, obowiązana jest zwrócić całe pobrane stypendium najpóźniej w terminie rocznym od daty pozbawienia stypendium.
3.
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Minister Administracji Publicznej może zwolnić stypendystę częściowo lub w całości od obowiązku zwrotu stypendium.
Stypendysta może zrezygnować z pobierania dalszych rat stypendium przyznanego na dany rok szkolny lub z pobierania stypendium w dalszych latach nauki, jednakże obowiązany jest odsłużyć pobrane stypendium po ukończeniu zakładu naukowego zgodnie z postanowieniem zawartym w § 14.
Stypendysta obowiązany jest - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od darty ukończenia zakładu naukowego - zgłosić się bez specjalnego wezwania do Ministerstwa Administracji Publicznej, celem odsłużenia pobranego stypendium na wyznaczonym mu stanowisku w stosunku 12 miesięcy za każdy rok szkolny korzystania ze stypendium.
Stypendysta, który ukończył studia lub osoba, która podpisała za niego zobowiązanie (§ 10 ust. 2), obowiązana jest zwrócić Ministerstwu Administracji Publicznej najpóźniej w terminie rocznym całe pobrane stypendium wraz z odsetkami w przypadkach:
a)
niezgłoszenia się do odsłużenia pobranego stypendium,
b)
nieobjęcia wyznaczonego mu stanowiska służbowego w ciągu 15 dni od daty powołania do służby,
c)
zwolnienia na własną prośbę ze służby przed odsłużeniem pobranego stypendium,
d)
wydalenia go ze służby w drodze dyscyplinarnej przed odsłużeniem pobranego stypendium.
Roczny termin zwrotu stypendium (§ 12 ust. 2 i § 14 ust. 2) liczy się:
a)
od daty cofnięcia stypendium,
b)
z końcem 3-go miesiąca od daty ukończenia studiów w razie niezgłoszenia się do pracy lub nieobjęcia wyznaczonego stanowiska służbowego,
c)
od daty rezygnacji ze służby, wydalenia ze służby w drodze dyscyplinarnej, niedotrzymania terminu wyznaczonego dla odsłużenia lub utraty prawa do zajmowania stanowiska w służbie państwowej.
1.
Wypłaty przyznanego stypendium dokonuje Ministerstwo Administracji Publicznej bądź na polecenie Ministra Administracji Publicznej urząd wojewódzki, na terenie którego znajduje się zakład naukowy, do którego uczęszcza stypendysta.
2.
Stypendium wypłaca się miesięcznie z góry.
Zakłady naukowe winny niezwłocznie zawiadomić Ministerstwo Administracji Publicznej i właściwy urząd wojewódzki:
a)
o utracie przez stypendystę warunków do otrzymywania stypendium (§ 12 ust. 1 pkt a), b), c), e), g) i § 10 ust. 3),
b)
o ukończeniu przez stypendystów studiów.
Ministerstwo Administracji Publicznej prowadzi szczegółową ewidencję stypendystów i pobieranych przez nich stypendiów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.