Studia doktoranckie i stypendia doktoranckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1696

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb:
a)
organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni i w jednostkach naukowych, w tym możliwość przedłużania czasu trwania studiów doktoranckich, warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich oraz wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy lub doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej,
b)
odbywania studiów doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni i w jednostkach naukowych,
c)
przyznawania stypendiów doktoranckich oraz okresy, na jakie są one przyznawane, z wyłączeniem stypendium doktoranckiego finansowanego ze środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.);
2)
minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego;
3)
wzór legitymacji doktoranta;
4)
wysokość opłat za wydanie legitymacji doktoranta.
1. 
Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi, a rada naukowa jednostki naukowej - dyrektorowi tej jednostki, wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera:
1)
określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów doktoranckich;
2)
określenie formy studiów doktoranckich;
3)
określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
4)
określenie zakładanych efektów kształcenia;
5)
program studiów doktoranckich, odrębny dla każdej z form studiów;
6)
warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;
7)
wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli jest przewidywane utworzenie studiów odpłatnych.
2. 
W przypadku gdy studia doktoranckie będą prowadzone w więcej niż jednym obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej albo dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, we wniosku o utworzenie tych studiów wskazuje się wszystkie te obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny.
3. 
Po zaakceptowaniu wniosku rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich.
1. 
Kierownika studiów doktoranckich powołuje:
1)
rektor uczelni, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni oraz właściwego organu samorządu doktorantów, albo
2)
dyrektor jednostki naukowej, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady naukowej jednostki naukowej oraz właściwego organu samorządu doktorantów.
2. 
Rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej:
1)
wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1530), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
2)
zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady jednostki organizacyjnej uczelni albo do rady naukowej jednostki naukowej z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
3. 
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.
4. 
W przypadku wyrażenia przez właściwy organ samorządu doktorantów lub przez radę jednostki organizacyjnej uczelni albo radę naukową jednostki naukowej negatywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę określoną w ust. 2 i 3.
5. 
W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów doktoranckich, rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej powołuje na kierownika studiów doktoranckich nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, który nie był uprzednio wskazany jako kandydat.
6. 
W przypadku powoływania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej zasięgnięcie opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie jest wymagane.
7. 
Kierownika studiów doktoranckich odwołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej.
Kierownik studiów doktoranckich:
1)
organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
2)
dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
3)
zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;
4)
pełni funkcję przewodniczącego komisji, o której mowa w § 12.
Rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej:
1)
określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
2)
zatwierdza sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich.
Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3 oraz § 7.
1. 
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
2. 
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1)
czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
4)
posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- łącznie nie dłużej niż o rok.

3. 
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
1. 
Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:
1)
dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
2)
uzasadnienie.
2. 
Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w § 7 ust. 1, doktorant dołącza opinię:
1)
opiekuna naukowego albo
2)
opiekuna naukowego i opiekuna pomocniczego - w przypadku doktoranta biorącego udział w programie, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo
3)
promotora.
3. 
Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w § 7 ust. 2 albo ust. 3, doktorant dołącza dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.
1. 
Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia doktorantowi przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, sprawowane przez opiekuna naukowego oraz, w przypadku doktoranta biorącego udział w programie, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, opiekę opiekuna pomocniczego.
2. 
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz:
1)
aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich pięciu lat lub
2)
co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.
3. 
Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia.
4. 
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego.
Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich realizowane w formie zajęć dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi jednostki naukowej posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.
Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia albo jednostka naukowa wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
1. 
Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwaną dalej "komisją".
2. 
Komisję powołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej.
3. 
W skład komisji wchodzą:
1)
kierownik studiów doktoranckich;
2)
co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, a w przypadku jednostki naukowej - co najmniej dwóch pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających:
a)
stopień naukowy doktora habilitowanego lub
b)
stopień doktora habilitowanego sztuki, lub
c)
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
3)
przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
1. 
Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. 
Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
1)
terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2)
wykazuje się zaangażowaniem w:
a)
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
b)
realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
3)
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
1. 
Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
1)
dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
2)
opinię opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;
3)
informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 13.
3. 
Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej listę doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z uzasadnioną propozycją przyznania albo odmowy przyznania stypendium.
1. 
Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres dwunastu miesięcy i wypłacane co miesiąc.
2. 
Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:
1)
świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3)
stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
4)
stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
a)
art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
b)
art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452),
c)
art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
5)
stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
3. 
W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.
4. 
W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
5. 
Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.
1. 
Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości 17 zł, a w przypadku gdy koszty wydania legitymacji są niższe - opłatę równą tym kosztom.
3. 
Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
4. 
Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach na legitymacji hologramu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANTA

wzór

Opis:

1. Legitymacja doktoranta jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja doktoranta może zawierać również inne interfejsy, w tym interfejs bezstykowy.

2. Blankiet legitymacji doktoranta jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810; właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

3. Poddruk blankietu legitymacji doktoranta, wykonany w technice offsetowej w standardzie 5+4 (CMYK i Pantone 5483 na awersie oraz CMYK na rewersie) w kolorach błękitnym i niebieskim, jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:

1) tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;

2) na awersie zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu gwiaździstego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone 5483, o przezroczystości 70%, umieszczone na pasie o szerokości 27 mm przebiegającym wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 1,5 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji;

3) na awersie napis "LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany w technice mikrodruku, na białym pasku o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji, w kolorze czarnym;

4) na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,1 mm i napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym, w lewym górnym rogu legitymacji;

5) napisy:

a) "LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 11,28 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 10,7 mm od górnej krawędzi legitymacji,

b) "DOCTORAL CANDIDATE CARD" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 14 mm od górnej krawędzi legitymacji,

c) "Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:" wykonane krojem Switzerland Condensed o wielkości 7 pkt w kolorze czarnym, justowane do prawej strony; pozycjonowanie: na awersie, linia justowania - 20 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu: 48 mm od górnej krawędzi legitymacji,

d) "Poświadcza uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów." wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na rewersie tekst centrowany, oś justowania 24 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu 47 mm od górnej krawędzi legitymacji,

e) numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną cyfrą kontrolną);

6) na awersie białe pole przeznaczone na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm, w odległości 5 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi legitymacji, i 23,5 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi legitymacji;

7) na rewersie 5 pól o wymiarach 8 x 9 mm oznaczonych białymi liniami, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 5 wykonanymi krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 5 pkt, w kolorze białym;

8) na rewersie białe pole o wymiarach 30 x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego.

4. W procesie personalizacji legitymacji doktoranta nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:

1) kolorowe zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;

2) nazwa uczelni albo jednostki naukowej wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w maksymalnie trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, justowanie prawe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie"; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;

3) imię (do 30 znaków), nazwisko (do 40 znaków), wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, justowanie lewe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie", w kolorze czarnym; data wydania, numer legitymacji, numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną cyfrą kontrolną) wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym; justowanie lewe, pozycjonowanie: 2 mm w prawo od napisów: "Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:";

4) kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych doktoranta niż określone w ppkt 3.

5. W układzie scalonym karty są zapisywane dane, których struktura jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4.

6. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.

7. Legitymacja doktoranta zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELD oraz dwa pliki potomne: EF.CERT i EF.ELD. Plik DF.SELD jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty.

8. Dane związane z legitymacją doktoranta powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELD. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla elektronicznej legitymacji doktoranta jest równe "01 02" (zapis w systemie szesnastkowym).

9. Plik DF.SELD musi być dostępny bezpośrednio po resecie karty elektronicznej za pomocą polecenia wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).

10. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELD są dwa pliki o przezroczystej strukturze binarnej:

1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze "00 01" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, w którym:

a) w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa powszechna" zawarto sformułowanie: "osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta"; w polu tym znajdują się również następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa", "nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą uczelni albo jednostki naukowej,

b) znajduje się krytyczne rozszerzenie "deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego" (ang. qcStatements) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu, działa jako przedstawiciel osoby prawnej - uczelni albo jednostki naukowej;

2) plik EF.ELD o dwubajtowym identyfikatorze "00 02" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:

a) format podpisanej wiadomości to "podstawowy podpis elektroniczny" (ang. Basic Electronic Signature), w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELDInfo o następującym identyfikatorze obiektu:

id-SELDInfo OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) seld(2) 1,

b) podpisywane dane (SELDInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają następującą składnię:

SELDInfo::= SEQUENCE

wersja INTEGER v1(1)

numerSeryjnyUkladu PrintableString (SIZE (8..16)),

nazwaUczelnilubJednostkinaukowej UTF8String (SIZE (1..128)),

nazwiskoDoktoranta SEQUENCE OF

UTF8String (SIZE (1..28)),

imionaDoktoranta SEQUENCE OF

UTF8String (SIZE (1..24)),

numerLegitymacji PrintableString (SIZE (1..16)),

numerEdycji PrintableString (SIZE (1)),

numerPesel PrintableString (SIZE (11)),

dataWaznosci GeneralizedTime

określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy interpretować następująco:

- wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w elektronicznej legitymacji doktoranta,

- numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany w formacie heksadecymalnym; w momencie tworzenia podpisu aplikacja podpisująca dokonuje jego odczytu z układu elektronicznego legitymacji,

- nazwaUczelnilubJednostkinaukowej to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni albo jednostki naukowej,

- nazwiskoDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta,

- imionaDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta,

- numerLegitymacji,

- numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji; pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,

- numerPesel to numer z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności doktoranta,

- dataWaznosci to data, po upływie której dana legitymacja doktoranta traci ważność; jest modyfikowana co rok,

c) w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty:

- atrybuty obligatoryjne według specyfikacji technicznej ETSI TS 101 733 oraz

- atrybuty dodatkowe: "deklarowany czas złożenia podpisu" (ang. signing-time), zawierający czas złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy niż 15 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b, oraz "rodzaj zobowiązania" zawierający identyfikator obiektu:

commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::=iso(1) member-body(2) us(840)

rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5,

wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR HOLOGRAMU

wzór

Opis:

1. Hologram o wymiarach 10 x 9 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D.

2. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się datę ważności (w formacie dd-mm-rr).

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 859).