Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.285

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 409 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, województwo lubelskie, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej (Dz. U. Nr 178, poz. 1262 oraz z 2012 r. poz. 1236), jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.
2. Ośrodek podlega Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej (Dz. U. Nr 178, poz. 1262 oraz z 2012 r. poz. 1236), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).