Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  8.  [Regulamin straży gminnej]
1.  (uchylony).
2.  Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.