Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  5.  [Pokrywanie kosztów działalności straży gminnej]

Koszty związane z funkcjonowaniem straży są pokrywane z budżetu gminy.