Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  30.  [Zrzeszanie się strażaków w związkach zawodowych; zakaz członkostwa w partiach politycznych]
1.  Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym że nie mają prawa do strajku. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) stosuje się odpowiednio.
2.  W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.