[Wymagania na stanowisku strażnika] - Art. 24. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Wymagania na stanowisku strażnika] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  24.  [Wymagania na stanowisku strażnika]

Strażnikiem może być osoba, która:

1)
posiada obywatelstwo polskie;
2)
ukończyła 21 lat;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
5)
cieszy się nienaganną opinią;
6)
jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
7)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8)
ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.