Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  20.  4 [Zażalenie na czynności strażnika]

 Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 4-9 oraz art. 14, przysługuje zażalenie do prokuratora.

4 Art. 20 częsciowo został uznany za niezgodny z z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. syg. akt K 17/14 (Dz.U.2017.2405) z dniem 23 czerwca 2019 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem dokonywania kontroli osobistej.