Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  18.  [Delegacja ustawowa - warunki przydziału, przechowywania, ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straż gminną]
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przydziału broni palnej i amunicji do tej broni oraz warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straż, z uwzględnieniem specyfiki działania straży oraz sposobów uniemożliwienia dostępu do tej broni i amunicji osobom trzecim.