[Delegacja ustawowa - warunki przydziału, przechowywania, ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straż gminną] - Art.... - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Delegacja ustawowa - warunki przydziału, przechowywania, ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straż gminną] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  18.  [Delegacja ustawowa - warunki przydziału, przechowywania, ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straż gminną]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przydziału broni palnej i amunicji do tej broni oraz warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straż, z uwzględnieniem specyfiki działania straży oraz sposobów uniemożliwienia dostępu do tej broni i amunicji osobom trzecim.