Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  10b.  [Wyszukiwanie informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego przy centralnej ewidencji pojazdów]

W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), straż może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy.