Art. 8. - [Zadania Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępców] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  8.  [Zadania Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępców]
1. 
Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej bezpośrednio lub przez swoich zastępców.
2. 
Zakres zadań i obowiązków Komendanta Straży Marszałkowskiej określa Szef Kancelarii Sejmu.
3. 
Zakres zadań i obowiązków zastępców Komendanta Straży Marszałkowskiej określa, na wniosek Komendanta Straży Marszałkowskiej, Szef Kancelarii Sejmu.
4. 
W razie nieobecności Komendanta Straży Marszałkowskiej jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
5. 
Komendant Straży Marszałkowskiej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz osób, o których mowa w art. 3 ust. 5.
6. 
Szef Kancelarii Sejmu jest przełożonym Komendanta Straży Marszałkowskiej oraz - w sprawach ze stosunku służbowego - przełożonym jego zastępców.