Art. 72. - [Przedawnienie roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  72.  [Przedawnienie roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych]
1. 
Roszczenie z tytułu prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
2. 
Organ właściwy do rozpatrywania roszczeń może nie uwzględnić przedawnienia, jeżeli opóźnienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami.
3. 
Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposażenia i innych należności pieniężnych przerywa:
1)
każda czynność przed przełożonym podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;
2)
uznanie roszczenia.