Art. 64. - [Wymiar urlopu szkoleniowego] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  64.  [Wymiar urlopu szkoleniowego]
1. 
Wymiar urlopu szkoleniowego dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej wynosi:
1)
na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni;
2)
w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni;
3)
dla pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach podyplomowych w celu przygotowania się do egzaminu końcowego i złożenia go - 14 dni;
4)
w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;
5)
w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni;
6)
w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 14 dni.
2. 
Urlop szkoleniowy może być udzielony funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej jednorazowo albo w częściach w okresie danego roku szkolnego lub akademickiego.
3. 
Do urlopu szkoleniowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 5 i 6.