Art. 38. - [Warunki nadania kolejnego stopnia służbowego] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  38.  [Warunki nadania kolejnego stopnia służbowego]
1. 
Nadanie kolejnego stopnia Straży Marszałkowskiej następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie kolejnego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie odpowiedniego okresu służby w posiadanym stopniu, który wynosi:
1)
w korpusie szeregowych w stopniu aplikanta - 1 rok;
2)
w korpusie podoficerskim w stopniu:
a)
młodszego strażnika - 2 lata,
b)
strażnika - 2 lata;
3)
w korpusie chorążych w stopniu:
a)
młodszego aspiranta - 2 lata,
b)
aspiranta - 2 lata,
c)
starszego aspiranta - 2 lata;
4)
w korpusie oficerów w stopniu:
a)
podkomisarza - 2 lata,
b)
komisarza - 2 lata,
c)
nadkomisarza - 2 lata,
d)
podinspektora - 2 lata,
e)
młodszego inspektora - 2 lata.
2. 
(uchylony).
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek Sejmu może nadać funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1, posiadającemu wzorową opinię służbową oraz szczególne kwalifikacje zawodowe kolejny stopień przed upływem okresów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem stopnia podkomisarza i nadinspektora Straży Marszałkowskiej.
4. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Marszałka Sejmu, może nadać stopień podkomisarza i nadinspektora Straży Marszałkowskiej,
2)
Marszałek Sejmu może nadać pozostałe stopnie Straży Marszałkowskiej

- funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych.