Art. 35. - [Podmioty właściwe w zakresie nadawania funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej stopni służbowych] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  35.  [Podmioty właściwe w zakresie nadawania funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej stopni służbowych]
1. 
Stopień aplikanta i starszego aplikanta nadaje Komendant Straży Marszałkowskiej. Stopień aplikanta nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe.
2. 
Stopnie w korpusie podoficerów i korpusie chorążych nadaje Szef Kancelarii Sejmu.
3. 
Stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej oraz nadinspektora Straży Marszałkowskiej nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Marszałka Sejmu. Pozostałe stopnie w korpusie oficerów nadaje Marszałek Sejmu.