Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1940 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2019 r.
Art.  13.  [Obowiązki funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej przystępującego do czynności służbowych]
1.  Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, przystępując do czynności służbowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4b, jest obowiązany:
1) podać stopień oraz imię i nazwisko;
2) podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.
2.  W przypadku realizacji czynności służbowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, podanie informacji wskazanych w ust. 1 następuje na żądanie osoby, wobec której czynność służbowa jest realizowana.
3.  Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy jego realizacja mogłaby spowodować bezpośrednie zagrożenie dla osób lub obiektów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, podlegających ochronie Straży Marszałkowskiej.
4.  Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej o każdym przypadku ujęcia osoby jest obowiązany powiadomić swojego przełożonego.