Art. 55. - [Warunki mianowania na pierwszy stopień oficerski] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  55.  [Warunki mianowania na pierwszy stopień oficerski]
1. 
Na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej może być mianowany funkcjonariusz, który posiada wykształcenie wyższe, odbył przeszkolenie specjalistyczne oraz posiada pozytywną opinię służbową.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres oraz sposób prowadzenia przeszkolenia specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno określić formy, w jakich prowadzone jest przeszkolenie, sposób składania egzaminu, a także jednostki organizacyjne prowadzące przeszkolenie.