Art. 41i. - [Uposażenie i inne świadczenia pieniężne wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  41i.  [Uposażenie i inne świadczenia pieniężne wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi]
1. 
Urząd państwowy, do którego oddelegowano funkcjonariusza, wypłaca funkcjonariuszowi:
1)
uposażenie;
2)
dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagrodę roczną za okres oddelegowania;
3)
nagrody uznaniowe.
2. 
Jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed oddelegowaniem, wypłaca funkcjonariuszowi:
1)
świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz niewymienione w ust. 1 należności i świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia służby;
2)
nagrodę jubileuszową;
2a)
świadczenie motywacyjne;
2b) 17
 świadczenie za długoletnią służbę;
3)
należności z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu i należności pośmiertne;
4)
wyrównanie, o którym mowa w art. 41h ust. 3.
17 Art. 41i ust. 2 pkt 2b dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.