Art. 41. - [Powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie do pełnienia służby poza Strażą Graniczną] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1080 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  41.  [Powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie do pełnienia służby poza Strażą Graniczną]
1. 
Funkcjonariuszowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. W okresie tym funkcjonariuszowi przysługuje uposażenie stosownie do powierzonego stanowiska, lecz nie niższe od dotychczasowego.
1a. 
Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie czasu powierzenia obowiązków nie stosuje się do funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym albo w związku z delegowaniem do czasowego pełnienia służby, o którym mowa w art. 40 ust. 2.
2. 
Funkcjonariusza można oddelegować do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną:
1)
do pracy w celu wykonywania zadań określonych w ustawie, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wykonywaniem czynności w sprawach cudzoziemców;
2)
w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.
2a. 
Oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 41b-41l.
3. 
(uchylony).