Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  147j.  [Badania lekarskie i opieka zdrowotna]
1.  Funkcjonariusz wchodzący w skład kontyngentu podlega:
1) bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom profilaktycznym w przypadku delegowania do służby;
2) bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w kontyngencie.
2.  7  W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, lub ze względu na jego stan psychofizyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza funkcjonariusz może być skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726).
2a.  8  Turnus leczniczo-profilaktyczny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje działania leczniczo-rehabilitacyjne i profilaktykę zdrowotną, w tym profilaktykę psychologiczną.
2b.  9  Udział funkcjonariusza w kolejnym turnusie leczniczo-profilaktycznym po pełnieniu służby w tym samym kontyngencie może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia.
2c.  10  Osoby skierowane na turnus leczniczo-profilaktyczny mogą skorzystać z prawa do turnusu leczniczo-profilaktycznego w trakcie pełnienia służby przez funkcjonariusza.
2d.  11  Pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym funkcjonariusza oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny pokrywa się z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2e.  12  Skierowanie na badania, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące dane funkcjonariusza:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) miejsce zamieszkania;
4) miejsce pełnienia służby;
5) okres delegowania, miejsce, stanowisko i zakres zadań planowanych lub wykonywanych podczas służby w kontyngencie.
2f.  13  Skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny zawiera następujące dane:
1) funkcjonariusza:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) miejsce zamieszkania,
d) miejsce pełnienia służby;
2) pełnoletniego najbliższego członka rodziny:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) stopień pokrewieństwa.
2g.  14  Przepisy ust. 2-2f stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 147f ust. 1.
3.  15  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w ust. 1,
2) zakres badań, o których mowa w ust. 1,
3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1,
4) kalendarz obowiązujących szczepień, o których mowa w ust. 1,
5) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1,
6) tryb kierowania funkcjonariusza i osoby, o której mowa w art. 147f ust. 1, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny,
7) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny,
8) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego,
9) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny,
10) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny

- uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i osoby, o której mowa w art. 147f ust. 1, wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia ich pełnej rekonwalescencji oraz umożliwienie im dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.

7 Art. 147j ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
8 Art. 147j ust. 2a dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
9 Art. 147j ust. 2b dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
10 Art. 147j ust. 2c dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
11 Art. 147j ust. 2d dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
12 Art. 147j ust. 2e dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
13 Art. 147j ust. 2f dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
14 Art. 147j ust. 2g dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.
15 Art. 147j ust. 3 zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.