Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  137a.  [Zatarcie kary dyscyplinarnej]
1.  Zatarcie kary dyscyplinarnej polega na uznaniu kary za niebyłą, usunięciu z akt osobowych funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu oraz uczynieniu nieczytelnym zapisu o karalności.
2.  Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie następujących okresów od dnia ich wykonania:
1) 6 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i ust. 3;
2) 12 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2-4;
3) 24 miesięcy - kary, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5-7;
4) 36 miesięcy - kara, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 8.
3.  Kara dyscyplinarna, w przypadku wykazania się przez funkcjonariusza odwagą lub szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych, może ulec zatarciu przed upływem okresów, o których mowa w ust. 2.
4.  Jeżeli funkcjonariusz zostanie ponownie ukarany przed zatarciem poprzednio wymierzonej kary dyscyplinarnej, okres wymagany do zatarcia tej kary liczy się od dnia wykonania nowej kary.
5.  W przypadku określonym w art. 136 ust. 4 zatarcie kar następuje z upływem terminu przewidzianego dla kary surowszej.