Art. 112. - [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1080 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  112.  [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
nagrody roczne;
3)
nagrody jubileuszowe;
4)
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
5)
należności za podróże służbowe i przeniesienia;
5a)
rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2;
5b)
świadczenie motywacyjne;
5c)
świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym";
5d)
świadczenie za długoletnią służbę;
6)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;
7)
świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.
2. 
W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny, przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.
3. 
Funkcjonariusz może otrzymywać również nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 114 ust. 1 i 2.