Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r. do: 15 czerwca 2021 r.
Art.  108.  [Dodatki do uposażenia]
1.  Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1) dodatek za wysługę lat w wysokości uzależnionej od okresów służby, o których mowa w art. 106;
2) dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia Straży Granicznej;
3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
4) dodatek służbowy na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 3;
5) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.
2.  Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w wysokości miesięcznej.
3.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania dodatków do uposażenia, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość, uwzględniając okoliczności uzasadniające ich przyznanie oraz okresowe podwyższenie lub obniżenie, jak również rodzaje i wysokość dodatków przysługujących funkcjonariuszowi ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje, warunki albo miejsce pełnienia służby.