§ 1. - Strawne i drogowe dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.56.456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  1.
§ 12 rozporządzenia z dnia 30 marca 1905 r. (Dz. U. p. austr. Nr. 54) w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych, otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 12. Naczelnik sądu może upoważnić organ wykonawczy do ściągnięcia przypadającej mu należności (§ 2, 5, 8) od popierającego wierzyciela lub zobowiązanego także poza przypadkami objętemi § 96 ustęp 3 instrukcji sądowej. Upoważnienie powinno być udzielone na piśmie w formie notatki na aktach zapomocą druku lub stempla i okazane stronie.

Należności w ten sposób ściągniętych nie zapisuje się w księgach kasy sądowej.

Jeżeli po lakiem bezpośredniem ściągnięciu należności ma być w tej samej sprawie cywilnej doręczona uchwała przeciwnikowi strony płacącej, natenczas w uchwale tej należy zawsze zamieścić zawiadomienie o wymiarze i uiszczeniu należności".