Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 19 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie strawnego i drogowego dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Na podstawie art. XXXIV ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 Dz. Pr. P. № 112, wprowadzającej procedurę cywilną, zarządza się:
§  1. 1 W rozporządzeniu byłego Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 30 marca 1905 Dz. Pr. P. № 54 wprowadza się zmiany następujące:
1) ustępy 1 i 2 § 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Za wykonywanie poza budynkiem sądowym czynności urzędowych, w charakterze organów wykonawczych, lub na-mocy zlecenia sądowego, należy się woźnym i podurzędnikom sądowym wynagrodzenie (strawne i drogowe) według-następujących postanowień.

Doręczenie nie zalicza się do czynności określonych' w ustępie pierwszym".

2) § 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Strawne za wykonanie wszelkich czynności, -określonych w § 1 ustęp 1, wynosi 20 groszy, a gdy chodzi o ściągnięcie kwot, oznaczonych w § 104 o. s. - 10 groszy".

3) w § 3 ustęp 1 wykreśla się słowa "ustęp 1, L. 1 do 3".
4) § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"W razie wykonania czynności w porze nocnej (§ 45 o. s.) strawne podwyższa się o 50%".

5) (uchylony).
6) ustępy 1 i 2 § 8 zastępuje się ustępem następującym:

"Jeżeli woźny lub podurzędnik sądowy do miejsca czynności urzędowych musi odbyć drogę wynoszącą tam i z powrotem ponad 4 kim., natenczas należy mu się drogowe po 1 groszu za każdy choćby rozpoczęty kilometr odbytej drogi, a jeżeli podczas tej drogi nie wykonuje czynności, określonych w § 1 ust. 1, lecz jedynie doręczenia, - drogowe w podwójnej wysokości".

7) przepis § 9 jest uchylony.
8) w § 11 ust. 1 i 3 wykreśla się słowo "noclegowe".
9) w § 13 ust. 1 słowo "noclegowego" zastępuje się słowem "strawnego".
§  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 (Dz. Ust. P. № 74 poz. 507) w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 (№ 5 Dz. U. z r. 1921 poz. 26) w sprawie djet i kosztów podróży służbowych nie stosuje się do podróży odbywanych przez woźnych, podurzędników i posłańców sądowych celem wykonania doręczeń, lub czynności wykonawczych.
§  3. 2 (uchylony).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 1923 r. (Dz.U.23.58.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 listopada 1923 r. (Dz.U.23.116.933) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 1924 r. (Dz.U.24.39.419) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 maja 1924 r.

2 § 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 1923 r. (Dz.U.23.58.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 1923 r.