Art. 15. - Stosunek Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej. - Dz.U.1928.38.363 - OpenLEX

Art. 15. - Stosunek Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.38.363

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  15. 2

Jeżeli duchowny uznany będzie przez sąd za winnego zbrodni lub czynów karygodnych, pochodzących z chęci zysku lub uwłaczających moralności, Naczelna Władza Saroobrzędowców obowiązana jest niezwłocznie usunąć go od sprawowania obowiązków duchownych. W razie szkodliwej dla bezpieczeństwa Państwa działalności duchownego może właściwy wojewoda zażądać od Naczelnej Rady Staroobrzędowców wydania odpowiednich zarządzeń zapobiegawczych, względnie usunięcia odnośnej osoby od sprawowania czynności duchownych. Naczelna Rada może w ciągu dni 30 wnieść przeciwko żądaniu wojewody odwołanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który rozstrzyga sprawę ostatecznie.

2 Art. 15 zmieniony przez art. II pkt 2 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.45.48.273) z dniem 1 stycznia 1946 r.