[Prawo do emisji Mszy św.] - Art. 48. - Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2019.1347 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Prawo do emisji Mszy św.] - Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1347 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  48.  [Prawo do emisji Mszy św.]
1. 
Kościół ma prawo do emitowania w środkach masowego przekazywania Mszy św. w niedziele i święta oraz swoich programów, w szczególności religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych.
2. 
Sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, regulują porozumienia między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.
3. 
Kościół ma prawo do zakładania i używania urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych i telewizyjnych oraz do uzyskiwania na ten cel niezbędnych częstotliwości na zasadach określonych w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji.
4. 
(uchylony).