Nowość Art. 5. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o wolności sumienia i wyznania] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  5.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o wolności sumienia i wyznania]
1. 
W sprawach odnoszących się do Kościoła, nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700).
2. 
Zmiany niniejszej ustawy wymagają uprzedniej opinii Synodu Kościoła.