Stosowanie ustawy z d. 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska do profesorów naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 ma ren 1924 r.
o stosowania ustawy z d. 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska do profesorów naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie.

Na zasadne art. 105 ustawy z dnia 9 października 1923 o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Profesorowie naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie otrzymują uposażenie takie, jak nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących posiadający przepisane kwalifikacje (art. 31 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924).
Uposażenie to odnosi się do maksymalnej ilości 18 godzin nauczania tygodniowo. Za wykraczającą ponad tę normę liczby tygodniową lekcji przysługują profesorowi dodatkowe wynagrodzenia w ilości 300 mnożnych rocznie za godziną lekcji tygodniowo. Zastępstwa, trwające dłużej niż 2 tygodnie, są płatne według tych samych norm co godziny nadliczbowe.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może zaliczyć zajęcia związane z czynnościami wychowawcy internatu (Rektor i prefekci seminarium) jako pewną ilość godzin, tygodniowo lekcji kategerji II, nie więcej jednak jak 12.
Profesorowie powyższych zakładom, którzy posiadają habilitacją na jednym z krajowych uniwersytetów, otrzymują uposażenia nadzwyczajnych profesorów szkół akademickich, przewidziane w art. 25 powołanej w § 1 ustawy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1923 r.