§ 8. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2018.2459 - OpenLEX

§ 8. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2022 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2439).