§ 3. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2018.2459 - OpenLEX

§ 3. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2022 r.
§  3. 
Kartę zastosowania przymusu bezpośredniego:
1)
wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwanej dalej "ustawą", sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.