§ 2. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2018.2459 - OpenLEX

§ 2. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2022 r.
§  2. 
1. 
Zastosowanie przymusu bezpośredniego dokumentuje się w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego.
2. 
Karta zastosowania przymusu bezpośredniego obejmuje:
1)
stwierdzenie zastosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem jego rodzaju albo rodzajów oraz przyczyny jego zastosowania;
2)
wskazanie czasu trwania przymusu bezpośredniego, w tym daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia jego stosowania, oraz uzasadnienie poszczególnych okresów jego przedłużania - jeżeli dotyczy;
3)
opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez lekarza lub lekarza psychiatrę oraz skutków stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia osoby, wobec której został zastosowany, a także imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby stosującej przymus bezpośredni;
4)
imię i nazwisko osób: zlecającej zastosowanie przymusu bezpośredniego, nadzorującej jego wykonanie, zatwierdzającej jego zastosowanie, podejmującej decyzję o zaprzestaniu jego stosowania, a także przedłużającej stosowanie przymusu bezpośredniego - jeżeli dotyczy;
5)
potwierdzenie przekazania dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1, podmiotowi oceniającemu zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.