§ 1. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. - Dz.U.2018.2459 - OpenLEX

§ 1. - Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności jego zastosowania;
2)
sposób przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej;
3)
rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.