Stosowanie przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. - Dz.U.1991.43.192 - OpenLEX

Stosowanie przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.43.192

Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 1991 r.
w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustawę z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyłączeniem przepisów art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 3, art. 3, art. 5-11, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 1 i 3, art. 15-18, art. 20 i 21 oraz art. 25-27.
2. 
Art. 21 ust. 5 ustawy stosuje się do instytucji artystycznych wyłącznie w zakresie dotyczącym tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 11, poz. 68).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.