Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.38.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1953 r.
w sprawie stosowania przepisów dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej do górniczego miernictwa powierzchniowego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) mają zastosowanie do górniczego miernictwa powierzchniowego, z tym że zakres stosowania wymienionych poniżej artykułów tego dekretu ustala się, jak następuje:
1) art. 6 pkt 1 - stosuje się, z tym że górnicze miernictwo powierzchniowe wykonuje pomiary podstawowe na obszarach górniczych w zakresie niwelacji precyzyjnej;

pkt 5 - nie stosuje się w przypadkach wydawania map górniczych specjalnych z zachowaniem przepisów szczególnych;

pkt 12 - nie stosuje się do pomiarów specjalnych, należących do górniczego miernictwa powierzchniowego; nadzór nad tymi pomiarami sprawują właściwe organy państwowej administracji górnictwa;

pkt 14 - stosuje się do osnów nawiązywanych do państwowej sieci geodezyjnej; projekty wykonawcze innych osnów geodezyjnych należące do górniczego miernictwa powierzchniowego zatwierdzają organy państwowej administracji górnictwa;

pkt 20 - nie stosuje się do pomiarów specjalnych, należących do górniczego miernictwa powierzchniowego; orzecznictwo techniczne w tym zakresie sprawują organy państwowej administracji górnictwa;

2) art. 12 ust. 1 - stosuje się do robót geodezyjnych w zakresie podstawowych i szczegółowych pomiarów, wykonywanych przez górnicze miernictwo powierzchniowe, do czasu wydania przepisów na podstawie art. 112 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo Górnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 113);

ust. 2 - stosuje się również do robót geodezyjnych w zakresie pomiarów specjalnych (§ 2), wykonywanych przez górnicze miernictwo powierzchniowe w przypadkach zwolnienia od obowiązku zgłaszania tych pomiarów;

3) art. 13 ust. 1 - nie stosuje się do pomiarów specjalnych, należących do górniczego miernictwa powierzchniowego;
4) art. 14 ust. 1 i 2 - stosuje się do robót geodezyjnych w zakresie podstawowych i szczegółowych pomiarów, wykonywanych przez górnicze miernictwo powierzchniowe, do czasu wydania przepisów na podstawie art. 112 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo Górnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 113);
5) art. 18 ust. 4 - stosuje się, z tym że obowiązek zawiadamiania prezydium powiatowej rady narodowej o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku punktu geodezyjnego na terenie zakładu górniczego ciąży na przedsiębiorstwie górniczym.
§  2. Do pomiarów specjalnych, należących do górniczego miernictwa powierzchniowego, zalicza się:
1) pomiary bezpośrednio związane z ruchem lub eksploatacją kopalni;
2) pomiary na obszarach górniczych wykonywane dla potrzeb zakładu górniczego ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenie powierzchni i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń użyteczności publicznej;
3) pomiary służące do wyznaczania i badań złóż kopalin oraz ich zasięgu i wartości;
4) pomiary szczegółowe w zakresie triangulacji, poligonizacji i niwelacji nawiązane do układów lokalnych i wykonywane dla celów wymienionych w pkt 1 i 3.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Górnictwa.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.