Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1865 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 10 października 2013 r.
w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 2

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających węglany ołowiu, o których mowa w pkt 16 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeżeli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.
§  2.  Ograniczeń dotyczących stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających siarczany (VI) ołowiu, o których mowa w pkt 17 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki oraz budynków zabytkowych lub ich wnętrz, jeżeli zastosowanie do tych celów farb niezawierających tych substancji lub mieszanin nie jest możliwe.
§  3.  Ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu substancji lub mieszanin zawierających azot w postaci azotanu amonu, o którym mowa w pkt 58 ppkt 2 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, nie stosuje się do substancji i mieszanin zawierających do 20% masowo azotu w postaci azotanu amonu wprowadzanych do obrotu do dnia 1 lipca 2014 r.
§  4.  (uchylony).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U.2018.93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 czerwca 2013 r. pod numerem 2013/0316/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U.2002.239.2039), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.2004.168.1762).