Stosowanie ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 1972 r.
w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

Na podstawie art. 12 ust. 4 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 341) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 16, poz. 134 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342) zarządza się, co następuje:
Pracą zarobkową, w razie wykonywania której nie stosuje się ograniczenia emerytury przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 341), zwanej dalej "ustawą", jest:
1)
wykonywanie pracy nakładczej, jeżeli osoba wykonująca tę pracę jest uważana za pracownika w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin;
2)
wykonywanie przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy prac, z tytułu których emeryt posiada dochód podlegający przepisom o podatku od wynagrodzeń (np. sprzedawcy agencyjni, inkasenci, pośrednicy ubezpieczeniowi);
3)
prowadzenie zakładu rzemieślniczego lub usługowego;
4)
wykonywanie zawodu w spółdzielczych i prywatnych przychodniach lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
5)
wykonywanie przez adwokata zawodu w zespole adwokackim;
6)
wykonywanie pracy przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
7)
prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlanego.
Ograniczenia emerytury nie stosuje się również do emerytów, którzy:
1)
sprawują mandat w organach przedstawicielskich władzy państwowej;
2)
pełnią funkcje z wyboru w organach:
a)
partii i stronnictw politycznych,
b)
związków zawodowych,
c)
stowarzyszeń wyższej użyteczności,
d)
organizacji społecznych, których statuty przewidują działalność w zakresie przysposobienia obronnego lub uprawianie dziedzin sportu mających znaczenie obronne;
3)
pełnią funkcje społeczne w komitetach obrony lub w ich organach;
4)
pełnią funkcje dowódcze lub instruktorskie w formacjach samoobrony;
5)
pełnią funkcje instruktorskie w systemie powszechnej samoobrony ludności.
Ograniczenia emerytury nie stosuje się także w następujących wypadkach:
1)
w ciągu 12 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej;
2)
w okresie od dnia zgłoszenia przez emeryta w ustalonym terminie wniosku o skierowanie do pracy na podstawie przepisów w sprawie kierowania do pracy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej - do końca miesiąca kalendarzowego, w którym emeryt powinien podjąć zatrudnienie stosownie do skierowania;
3)
na podstawie decyzji szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego (sztabu wojskowego miasta wyłączonego z województwa) - w razie stwierdzenia niemożności zapewnienia emerytowi odpowiedniej pracy zarobkowej w miejscu jego zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej;
4)
w okresie odbywania studiów lub pobierania nauki przez emeryta, który nie ma wyuczonego zawodu innego niż wojskowy, przez czas przewidziany regulaminem szkoły dla ukończenia studiów (nauki);
5)
w okresie odbywania przez emeryta nauki w szkołach partyjnych;
6)
w okresie 3 miesięcy po przeniesieniu się emeryta na pobyt stały (zamieszkanie) do innej miejscowości;
7)
w okresie sprawowania przez emeryta stałej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 16 (własnym, przysposobionym, pasierbem, obcym wziętym na utrzymanie i wychowanie) albo nad członkiem rodziny (inną bliską osobą) zaliczonym do I grupy inwalidów lub wymagającym stałej opieki z powodu choroby, jeżeli opieki tej nie może sprawować inny członek rodziny wspólnie zamieszkały;
8)
w okresie niezdolności emeryta do pracy z powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem wojskowego zakładu leczniczego lub lekarza wojskowej służby zdrowia albo zakładu służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub lekarza tej służby zdrowia.
Zmniejszenia emerytury przewidzianego w art. 13 ust. 1 ustawy nie powodują następujące zarobki lub dochody:
1)
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji biegłego, rzeczoznawcy lub tłumacza przysięgłego w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami państwowymi;
2)
dochody z tytułu honorariów autorskich albo z tytułu dokonanych wynalazków lub wykonanych wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich realizowanych w gospodarce uspołecznionej;
3)
wynagrodzenia za udział w pracach lub w posiedzeniach komisji;
4)
stypendia przyznawane na czas studiów (nauki) oraz stypendia naukowe w kraju;
5)
dochody podlegające podatkowi od wynagrodzeń z tytułu prac wykonywanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo umowy agencyjnej, jeżeli nie przekraczają 750 zł miesięcznie;
6)
kwoty do 3.000 zł miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za pracę na stanowisku związanym z obronnością kraju, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 16, poz. 134 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342), albo kwoty do 2.000 zł miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za inną pracę zarobkową określoną w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy i w § 1;
7)
wygrane loteryjne i losowe;
8)
spadki i darowizny;
9)
dochody ze sprzedaży własnych nieruchomości.
1.
Przy stosowaniu zmniejszania emerytury przewidzianego w art. 13 ust. 1 ustawy bierze się pod uwagę:
1)
w razie osiągania zarobków z tytułu zatrudnienia - łączny zarobek w gotówce i w naturze, stanowiący podstawę wymiaru emerytury lub renty według przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, po potrąceniu podatków od wynagrodzeń i wyrównawczego oraz składki na cele emerytalne;
2)
w razie osiągania dochodu z innych źródeł podlegającego podatkom:
a)
od wynagrodzeń i wyrównawczemu - dochód po potrąceniu tych podatków i kosztów uzyskania tego dochodu, obliczony w stosunku miesięcznym,
b)
obrotowemu i dochodowemu lub tylko dochodowemu - dochód ustalony dla wymiaru podatku dochodowego, niezależnie od zwolnień podatkowych, obliczony w stosunku miesięcznym,
c)
gruntowemu - roczny przychód szacunkowy podzielony przez 12.
2.
Jeżeli emeryt posiada dochody z kilku źródeł określonych w ust. 1, dochody te zlicza się.
1.
Jeżeli emeryt osiąga zarobek z tytułu zatrudnienia (§ 5 ust. 1 pkt 1), za podstawę zmniejszenia emerytury przyjmuje się przeciętny zarobek osiągnięty w ciągu 3 pierwszych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia.
2.
Obliczone w sposób określony w ust. 1 zmniejszenie emerytury stosuje się do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym emeryt podjął zatrudnienie.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy obliczaniu zmniejszenia emerytury należnej emerytom osiągającym dochód z innych źródeł niż zatrudnienie, podlegający podatkowi od wynagrodzeń i podatkowi wyrównawczemu (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a).
4.
Jeżeli emeryt uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu podatkami wymienionymi w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c), za podstawę zmniejszenia emerytury przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód z roku kalendarzowego, w którym emeryt uzyskał ten dochód. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Za podstawę obliczenia zmniejszenia emerytury na okres każdego dalszego roku kalendarzowego przyjmuje się przeciętny zarobek lub dochód z roku poprzedniego.
1.
Emeryturę zmniejszoną w myśl zasad określonych w § 6 wypłaca się w ustalonej w ten sposób wysokości od najbliższego terminu wypłaty przypadającego po wydaniu decyzji w sprawie jej zmniejszenia.
2.
Jeżeli w okresie poprzedzającym wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, emeryt pobierał emeryturę w wysokości niższej niż ustalona w tej decyzji, przysługuje mu wyrównanie, jednakże za okres nie dłuższy niż od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym decyzja ta została wydana.
Jeżeli w okresie, na który ustalono emeryturę zmniejszoną stosownie do § 6, emeryt nie osiąga już zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł powodujących to zmniejszenie (rozwiązał umowę o pracę, wystąpił ze spółdzielni pracy, zaprzestał prowadzenia zakładu rzemieślniczego itp.), wysokość emerytury przypadającej do wypłaty ustala się na początek miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym emeryt utracił ten zarobek lub dochód.
Przepisy § 4-8 stosuje się odpowiednio do zmniejszenia, stosownie do art. 21 ustawy, renty inwalidzkiej renciście zaliczonemu do III grupy inwalidów.
1.
Osobom pobierającym w dniu wejścia w życie rozporządzenia renty za wysługę lat lub renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa III grupy nie pozostającego w związku ze służbą wojskową, którzy osiągają zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł powodujący zmniejszenie emerytury lub renty, stosownie do art. 13 lub art. 21 ustawy, wysokość przypadających do wypłaty emerytur lub rent ustala się na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1973 r. przy uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego zarobku lub dochodu uzyskanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1972 r.
2.
Osobom osiągającym w dniu wejścia w życie rozporządzenia zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł, do których nie miały zastosowania przepisy art. 17 i 32 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299), wysokość przypadających do wypłaty emerytur lub rent ustala się:
1)
na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1973 r., przy uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego zarobku lub dochodu uzyskanego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 1973 r.;
2)
na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1974 r., przy uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego zarobku lub dochodu uzyskanego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1973 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 56, poz. 303, z 1966 r. Nr 22, poz. 140 i z 1972 r. Nr 21, poz. 154).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.