Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.42.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 22 września 1966 r.
w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne i kółka rolnicze przy wykonywaniu prac przez członków tych spółdzielni i kółek.

Na podstawie art. 47 ust. 3 z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz kółka rolnicze zatrudniające swych członków przy pracach wynikających z ich działalności gospodarczej lub usługowej, a przy tym wykonywanych na rzecz tych spółdzielni czy kółek, obowiązane są dla zapewnienia ochrony zdrowia i życia swoich członków stosować przepisy art. 1, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 26, art. 28 ust. 1 i 2, art. 29-31, art. 32 ust. 1 oraz art. 33-37 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91).
2. W zakresie unormowanym w ust. 1 należy stosować w szczególności przepisy regulujące sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy:
1) obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych,
2) obsłudze ciągników rolniczych,
3) stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie,
4) obsłudze zwierząt gospodarskich i wykonywaniu połowów śródlądowych.
§  2.
1. Do przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązani są wszyscy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych wykonujący pracę w zakresie czynności objętych przepisami rozporządzenia.
2. Odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i higieny pracy są przewodniczący odpowiednich zarządów rolniczych spółdzielni produkcyjnych i zarządów kółek rolniczych oraz kierownicy międzykółkowych baz maszynowych albo osoby upoważnione przez zarządy tych spółdzielni i kółek rolniczych lub odpowiednio przez kierowników międzykółkowych baz maszynowych do prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Związki rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz kółek rolniczych przy współudziale instruktorów mechanizacji państwowych ośrodków maszynowych oraz właściwych do spraw rolnych organów prezydiów powiatowch rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw) obowiązane są kontrolować i co najmniej corocznie oceniać stan realizacji zadań wynikających z rozporządzenia.
4. Zakres obowiązków instruktorów mechanizacji państwowych ośrodków maszynowych w sprawach współpracy z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i kółkami rolniczymi określają odrębne przepisy.
§  3. Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz Centralny Związek Kółek Rolniczych, każdy w swoim zakresie działania, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, wydadzą szczegółowe przepisy w sprawach:
1) organizacji działalności i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) rejestracji i sprawozdawczości w zakresie wypadków przy pracy,
3) postępowania przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
4) zasad przydziału odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
5) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  4. Określony rozporządzeniem obowiązek stosowania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w stosunku do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych dotyczy również osób nie będących członkami, lecz wykonujących analogiczne prace dorywczo bądź sezonowo na zlecenie tych spółdzielni lub kółek.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.