Stosowanie franka złotego, jako miernika, przy obliczaniu opłat na kolejach państwowych oraz będących pod zarządem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1924 r.
w sprawie stosowania franka złotego, jako miernika, przy obliczaniu opłat na kolejach państwowych oraz będących pod zarządem państwowym.

Na zasadzie art. 7 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się, co następuje:
Opłaty kolejowe podlegają przeliczeniu według kursu franka złotego dwa razy na miesiąc, mianowicie na okresy od dnia 1 do 15 i od 16 do końca każdego miesiąca.

Dla okresu pierwszego miarodajny jest kurs franka złotego z dnia 28 względnie 29 poprzedniego miesiąca; dla okresu drugiego - kurs z dnia 13 każdego miesiąca, ogłaszany przez Ministra Skarbu w Monitorze Polskim.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Kolei Żelaznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.