Stosowanie do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie... - Dz.U.2022.877 - OpenLEX

Stosowanie do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.877

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie stosowania do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 304 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
1. 
W razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie stosuje się przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy, z wyjątkiem art. 207 § 2 pkt 7, art. 2091 § 4, art. 210, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235-2352, art. 237-2372, art. 2373 § 2 w zakresie prowadzenia szkolenia okresowego, art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4.
2. 
W przypadku wykonywania przez żołnierzy zawodowych określonych zadań lub prac, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy, z wyjątkiem art. 207 § 2 pkt 7, art. 2091 § 4, art. 210, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235-2352, art. 237-2372, art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.