Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.56.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie stosowanych na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfach na przewóz towarów.

W uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 31 marca r. b. o obowiązujących na kolejach polskich w dawnym zaborze rosyjskim przepisach i taryfach na przewóz osób, bagażu i towarów (Dziennik Praw № 30 poz. 254) postanawiam co następuje:
1) w wymienionej w art. 2 p. b) powyższego rozporządzenia taryfie na przewóz towarów na kolejach w b. okupacji niemieckiej należy uważać za zniesione z chwilą objęcia kolei przez władze polskie niezależnie od ulg na wywóz do Niemiec różnych towarów jeszcze następujące opłaty taryfowe:
a) na przewóz towarów według klas dodatkowych w ładunkach półwagonowych,
b) na przewóz towarów w ładunkach wagonowych z szybkością pośpieszną i
c) na przewóz węgla podług wyjątkowej taryfy № 1;
2) wskazane w artykule 3-im tegoż rozporządzenia opłaty dodatkowe należy uważać na podwyższone o 100% w stosunku do takichże opłat z dnia 1 stycznia 1918 r.

Nadto należy stosować zmienione opłaty taryfowe:

a) na przewóz zwierząt w pełnych ładunkach i
b) na przewóz mleka.

Powyższe uzupełnienia (p. p. 1 i 2) przeprowadzone zostały w wydaniu polskiem wspomnianej wyżej taryfy na przewóz towarów na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej p. n. "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów i zwierząt na linjach państwowych okręgu warszawskiego".

Warszawa, dnia 5 lipca 1919 r.