Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.546

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:
Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz. U. Nr 236, poz. 1706), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz. U. Nr 207, poz. 1229).

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE WOJSKOWE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY CELNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM POLICYJNYM

Stopnie wojskoweStopnie wojskowe Marynarki WojennejStopnie Straży GranicznejStopnie Biura Ochrony RząduStopnie Służby CelnejStopnie Państwowej Straży PożarnejStopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduStopnie Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu WojskowegoStopnie policyjne
123456789
I. Korpus szeregowych Policji
szeregowymarynarzszeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej)szeregowyaplikant celnystrażakszeregowyszeregowyposterunkowy
starszy szeregowystarszy marynarzstarszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)starszy szeregowystarszy aplikant celnystarszy strażakstarszy szeregowystarszy szeregowystarszy posterunkowy
II. Korpus podoficerów Policji
kapralmatkapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej)kapralmłodszy rewident celnysekcyjnyKapralKapralsierżant Policji
starszy kapralstarszy matplutonowystarszy sekcyjnystarszy kapralstarszy kapral
plutonowybosmanmatrewident celnyplutonowyplutonowy
starszy plutonowy1)Starszy bosmanmat1)plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej)młodszy ogniomistrzstarszy plutonowystarszy plutonowy
starszy rewident celny
sierżantbosmansierżantsierżant
sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej)młodszy rachmistrz celny
starszy sierżantstarszy bosmanstarszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznejsierżantrachmistrz celnyogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżantstarszy sierżant Policji
sierżant sztabowy1)bosman sztabowy1)sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy starszy sierżantstarszy rachmistrz celnystarszy ogniomistrzsierżant sztabowysierżant sztabowysierżant sztabowy Policji
starszy sierżant sztabowy1)starszy bosman sztabowy1)Straży Granicznej)starszy sierżant sztabowystarszy sierżant sztabowy
III. Korpus aspirantów Policji
młodszy chorążymłodszy chorąży marynarkimłodszy chorąży Straży Granicznejmłodszy chorążymłodszy aspirant celnymłodszy aspirantmłodszy chorążymłodszy chorążymłodszy aspirant Policji
chorążychorąży marynarkichorąży Straży Granicznejchorążyaspirant celnyaspirantchorążychorążyaspirant Policji
starszy chorążystarszy chorąży marynarkistarszy chorąży Straży Granicznejstarszy chorążystarszy aspirant celnystarszy aspirantstarszy chorążystarszy chorążystarszy aspirant Policji
młodszy chorąży sztabowy1)młodszy chorąży sztabowy marynarki1)młodszy chorąży sztabowymłodszy chorąży sztabowy
chorąży sztabowy1)chorąży sztabowy marynarki1)chorąży sztabowy Straży Granicznejbrak odpowiednikabrak odpowiednikaaspirant sztabowychorąży sztabowychorąży sztabowyaspirant sztabowy Policji
starszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy marynarkistarszy chorąży sztabowy Straży Granicznejstarszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy
IV. Korpus oficerów młodszych Policji
podporucznikpodporucznik marynarkipodporucznik Straży Granicznejpodporucznikpodkomisarz celnymłodszy kapitanpodporucznikpodporucznikpodkomisarz Policji
porucznikporucznik marynarkiporucznik Straży Granicznejporucznikkomisarz celnykapitanporucznikporucznikkomisarz Policji
kapitankapitan marynarkikapitan Straży Granicznejkapitannadkomisarz celnystarszy kapitankapitankapitannadkomisarz Policji
V. Korpus oficerów starszych Policji
majorkomandor podporucznikmajor Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej) majorpodinspektor celnymłodszy brygadiermajormajorpodinspektor Policji
podpułkownikkomandor porucznikpodpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej) podpułkownikmłodszy inspektor celnybrygadierpodpułkownikpodpułkownikmłodszy inspektor Policji
pułkownikkomandorpułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej) pułkownikinspektor celnystarszy brygadierpułkownikpułkownikinspektor Policji
VI. Korpus generałów Policji
generał brygadykontradmirałgenerał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej) generał brygadynadinspektor celnynadbrygadiergenerał brygadygenerał brygadynadinspektor Policji
generał dywizjiwiceadmirałgenerał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej) generał dywizjigenerał Służby Celnejgenerał brygadierbrak odpowiednikabrak odpowiednikageneralny inspektor Policji
generał broniadmirał floty
generaładmirał
1) Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396).