Art. 37. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  37.
1. 48
Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, jego zastępców oraz sekretarza powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, uzgodniony z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk.
2.
Przewodniczący sekcji oraz członkowie Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej są wyłaniani spośród członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w drodze wyborów.
3.
Przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, zastępcy przewodniczącego i sekretarz mogą być powołani jako stale urzędujący.
48 Art. 37 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.