Art. 31. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  31.
1. 36
Tytuły naukowe nadaje Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
2.
Kandydata do tytułu naukowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów:
1)
minister sprawujący nadzór nad szkołą wyższą lub samodzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, gdy chodzi o osobę zatrudnioną w tej szkole lub w placówce - na wniosek właściwej rady wydziału lub rady naukowej innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej,
2)
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk, gdy chodzi o osobę zatrudnioną w placówce naukowej Akademii - na wniosek rady naukowej tej placówki,
3) 37
minister, któremu podlega lub który nadzoruje jodnostka badawczo-rozwojowa, gdy chodzi o osobę tam zatrudnioną - na wniosek rady naukowej tej jednostki,
4) 38
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk - w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1-3.
3.
Przed przedstawieniem Prezesowi Rady Ministrów kandydatów do tytułu naukowego należy zasięgnąć opinii:
1)
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, z wyjątkami, o których mowa w pkt 2 i 3,
2) 39
Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki lub Rady Wyższego Szkolnictwa Spraw Wewnętrznych i Nauki w odniesieniu do kandydata do tytułu naukowego odpowiednio w dziedzinie nauk wojskowych lub specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie przeciwpożarowej,
3)
Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w razie przedstawienia kandydata do tytułu naukowego w zakresie dyscyplin artystycznych.
4. 40
Minister sprawujący nadzór nad szkołą wyższą, samodzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego lub Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk albo minister, któremu podlega lub który nadzoruje jednostkę badawczo-rozwojową, mogą po zasięgnięciu opinii odpowiedniego organu, wymienionego w ust. 3, przedstawić Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego z pominięciem trybu określonego w ust. 2.
5. 41
Minister Edukacji Narodowej i Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk wspólnie określą w porozumieniu z innymi ministrami sprawującymi nadzór nad szkołami wyższymi tryb składania wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, przez rady wydziału i rady naukowe.
36 Art. 31 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem objęcia urzędu przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - 19 lipca 1989 r.
37 Art. 31 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
38 Art. 31 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
39 Art. 31 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz.U.87.22.128) z dniem 1 października 1987 r.
40 Art. 31 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
41 Art. 31 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.