Art. 26. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  26.
1.
Stopnie naukowe uzyskane za granicą mogą być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne ze stopniami naukowymi określonymi w niniejszej ustawie.
2.
Stopnie naukowe uzyskane za granicą są uznawane za równorzędne ze stopniami naukowymi określonymi w niniejszej ustawie na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.