Art. 7. - Stolica Apostolska-Polska. Konkordat. Warszawa.1993.07.28. - Dz.U.1998.51.318 - OpenLEX

Art. 7. - Stolica Apostolska-Polska. Konkordat. Warszawa.1993.07.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.51.318

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 1998 r.
Artykuł  7
1.
Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
2.
Mianowanie i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do Stolicy Apostolskiej.
3.
Stolica Apostolska będzie mianować biskupami w Polsce duchownych, którzy są obywatelami polskimi.
4.
W odpowiednim czasie poprzedzającym ogłoszenie nominacji biskupa diecezjalnego Stolica Apostolska poda jego nazwisko do poufnej wiadomości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dołożone zostaną starania, aby to powiadomienie nastąpiło możliwie wcześnie.