§ 3. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2014.474 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.474 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  3. 
1. 
Staż lekarza trwa 13 miesięcy.
2. 
Staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, trwa 12 miesięcy.
3. 
Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.
4. 
Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu:
1)
w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159);
2)
w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 1823, 185, 186, 187 i 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
3)
w przypadku choroby i macierzyństwa lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej; stosuje się wtedy odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.);
4)
w przypadku powołania lekarza lub lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia wojskowego;
5)
w przypadku przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące;
6) 2
 w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
5. 
Przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana.
6. 
Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 1, 3-5, i zakres ich odbywania określają dla:
1)
lekarza - ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
lekarza dentysty - ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

- zwane dalej "ramowym programem".

7.  3
 Nie można w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i stażu lekarza dentysty.
8. 
W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie niż określony w ust. 3.
9. 
W odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej zgodę, o której mowa w ust. 8, może wyrazić Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Wojskowej Izby Lekarskiej.
2 § 3 ust. 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.776) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2020 r.
3 § 3 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2194) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2017 r.