§ 19. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2014.474 t.j. - OpenLEX

§ 19. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.474 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  19. 
1.  6
 Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej są przekazywane przez właściwą jednostkę budżetową resortu obrony narodowej na podstawie umowy na prowadzenie stażu zawartej między działającym w imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia a kierownikiem podmiotu leczniczego uprawnionego do prowadzenia stażu.
2. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
uposażenie lekarza i lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w § 20 ust. 2;
2)
ryczałt w wysokości, o której mowa w § 18 ust. 3, obejmujący wynagrodzenie koordynatorów, koszty czynności administracyjnych i inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu;
3)
w przypadku podmiotu prowadzącego staż lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej, również dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu stażu w wysokości, o której mowa w § 18 ust. 4 pkt 3;
4)
koszty szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3-5, które nie mogą przekroczyć kwoty 1.361 zł na jednego stażystę;
5)
wynagrodzenie, o którym mowa w § 18 ust. 6;
6)
dodatkowe wynagrodzenie za dyżury medyczne realizowane w trakcie stażu przez stażystę w wysokości i na zasadach określonych w § 12 ust. 5, przy czym podstawę naliczania stanowi uposażenie określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
6 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2194) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2017 r.